Our Travel Plan

Delhi - Srinagar - Gulmarg - Kargil - Lamayuru - Leh - Delhi